Puheterapeutti

Elina Söderholm

Puheterapeutti

Elisa Söderholm

Olen laillistettu puheterapeutti ja tarjoan puheterapiapalveluita lapsille ja aikuisille Helsingissä.

Työni lähtökohtia ovat lämminhenkinen vuorovaikutus asiakkaan ja hänen perheensä kanssa. Teen työtäni vankalla ammattitaidolla, laadukkaasti ja tuloksellisesti.

Minulla on kahdenkymmenen vuoden työkokemus
lapsista, joilla on:

– kielellinen erityisvaikeus
– tunne- ja vuorovaikutustaitojen pulmia
– luki-vaikeuksia
– artikulaation ja suun alueen motoriikan pulmia
– monimuotoisia kehityshäiriöitä
– autismikirjon häiriöitä
– monikielisyyteen liittyviä pulmia

Ammattitaitoani pidän yllä seuraamalla puheterapia-alan kehitystä sekä osallistumalla tiiviisti alan lisä- ja täydennyskoulutuksiin.


Puheterapeutti Elina Söderholm Helsinki

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajana teen puheterapiaa asiakkaan omassa toimintaympäristössä, koti-, päiväkoti- ja koulukäynteinä. Kuntoutujan etuudet maksaa Kela.

Toimin palveluntuottajana myös HUS -kuntayhtymälle. Kuntoutuksen maksajana voi toimia myös vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Kelan palveluntuottajana teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.


Puheterapia Helsinki, puheterapeutti Elina Söderholm


shutterstock_321499430

Kuntoutan myös aikuisasiakkaita. Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivohalvauksesta aiheutuva afasia.

Yksilökuntoutuksen lisäksi teen ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön, kuten päiväkodin, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.

Teen myös etäkuntoutusta. Palvelu toteutetaan tietokoneen avulla helppokäyttöistä, suojattua yhteyttä hyödyntäen. Terapeutti ja asiakas näkevät toisensa ruudulta harjoituksia tehdessään ja asiakkaan lähihenkilöt saavat ohjausta reaaliajassa.

Etäkuntoutuksen toteuttamiseen asiakas tarvitsee sähköpostiosoitteen, toimivan nettiyhteyden sekä tietokoneen/tabletin, jossa on kamera ja mikrofoni. Etäterapiaa voidaan käyttää, jos lähiterapia ei ole mahdollista tai sitä voidaan hyödyntää lähikuntoutuksen ohella. Sekä lähi- että etäkuntoutuksessa potilas- ja tietoturvallisuudesta huolehditaan Valviran säädösten mukaisesti.

Kelan palveluntuottajana teen koti-, päiväkoti- ja koulukäyntejä.


puheterapia-helsinki-etakuntoutus

Kuntoutan myös aikuisasiakkaita. Aikuisiällä puheterapia on usein erilaisten sairauksien tai vammautumisen aiheuttamien häiriöiden tutkimista ja kuntoutusta. Tavallisin aikuisen puheterapiaan ohjautumisen syy on aivohalvauksesta aiheutuva afasia.

Yksilökuntoutuksen lisäksi teen ohjaavaa ja konsultoivaa yhteistyötä lapsen lähiympäristön, kuten päiväkodin, koulun ja muiden kuntouttavien tahojen kanssa.


shutterstock_321499430

Puheterapia

Puheterapia on lääkinnällistä kuntoutusta, jonka tavoitteena on parantaa asiakkaan toiminta- ja kommunikaatiokykyä jokapäiväisessä elämässä kotona, päivähoidossa, koulussa ja työelämässä.  Keskeisenä lähtökohtana on hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan ja puheterapeutin välillä. Terapian alkaessa tehdään yksilöllinen terapiasuunnitelma. Terapiasuunnitelma perustuu aina puheterapeuttiseen tutkimukseen tai arvioon, jonka on tehnyt joko lähettävä tai kuntouttava puheterapeutti tai molemmat yhdessä. Toimintatavoista ja ajallisista tavoitteista sovitaan yhdessä asiakkaan tai hänen omaistensa  kanssa.  Monissa puhehäiriöissä terapia on pitkäaikaista. Varhain aloitettu, riittävän tiivis puheterapia  antaa parhaan tuloksen.

Kuvien käyttö puheen- ja kielenkehityksen tukena

Pienen lapsen kanssa voi olla tarpeen ottaa käyttöön visuaalinen kommunikaation tukimenetelmä puheen opettelun tueksi. Tällöin vuorovaikutus helpottuu eikä voimavaroja kulu niin paljon itsensä ymmärretyksi saamiseen. Lapsen vuorovaikutustaidot pääsevät myös kehittymään riippumatta puheen tuoton tai ymmärtämisen kehitysvaiheesta. Jos puheen ymmärtäminen tai tuottaminen on vaikeaa, kuvat toimivat visuaalisena tukena. Kuvien käytön perustana on se, että lapsi ymmärtää asian tai esineen ja sitä esittävän kuvan yhteyden.

Puheterapeutin koulutus

Puheterapeutti on yliopistosta logopedian koulutusohjelmasta filosofian maisteriksi valmistunut henkilö, joka on Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) laillistama terveydenhuollon ammattihenkilö. Puheterapeutin ammatissa voi toimia ainoastaan Valviran laillistama puheterapeutti. Valviran keskusrekisteristä saa tietoja Suomessa laillistetuista puheterapeuteista. www.valvira.fi

In English

I am a licensed speech therapist and I offer speech therapy services for children and adults in Helsinki. I have worked twenty years with children who have:

– specific language impairment (sli)
– problems with emotional and interaction skills
– reading and writing difficulties
– problems in articulation
– verbal dyspraxia
– multiform developmental disorders
– problems with autism spectrum
– issues related to multilingualism

I also rehabilitate adults. The most common cause of adult speech therapy is aphasia caused by a stroke.


Puheterapia Helsinki, puheterapeutti Elina Söderholm